Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

61 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua