ghigha1 1557 +24
phanvankhai 1741 -24

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

98 nước, 19 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua