Nguyenhoag 1400 -15
hungrom 1426 +15

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

65 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết