Stay 1668 -22

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

23 nước, 2 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết