ThuanHanh 1424 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

15 nước, 2 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ