namitoha 1433 +17

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

37 nước, 5 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua