quang596 1425 +22
Thuhuong 1569 -22

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2019

76 nước, 6 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua