dk99 1494 +13
thai73 1434 -13

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

52 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua