tenten 1513 +12
Thuan013 1416 -12

Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

66 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua