Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

99 nước, 18 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua