caozizi 1643 +12

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

38 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua