daotuananh 1531 +16
L1983 1529 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

30 nước, 3 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ