chi1998 1463 -16
Tjbbknbcj 1465 +16

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

29 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua