Kietlun 1683 -22
Ken123 1537 +22

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

43 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua