Kiểu: Cờ úp, 24/1/2022

52 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua