Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

60 nước, 10 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết