hieukien24 1508 -16
L1983 1506 +16

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

47 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua