Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

55 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết