LuanNim 1363 -16
TrinhThu 1361 +16

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

61 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua