phanvankhai 1700 +11
doidep000 1598 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

46 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua