hungyb21 1394 -6
chuotmap 1661 +6

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

39 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết