Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

86 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua