covui8x 1621 -15
anh.nha.que 1638 +15

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

13 nước, 1 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết