Hongts 1634 +24
vuong588 1829 -24

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

84 nước, 14 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua