Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

41 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua