Lieu 1474 -14
daoduyvu 1524 +14

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

49 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua