vualove 1539 +22
1967 1667 -22

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

60 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua