asilpro88 1621 -19
1967 1555 +19

Kiểu: Cờ úp, 4/8/2021

49 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết