Yen1 1420 -13
Haisinh 1491 +13

Kiểu: Cờ úp, 15/9/2021

27 nước, 4 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ