Limychi 1422 -14

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

21 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ