TANNV 1518 -13
thongphung 1592 +13

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

39 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua