Stay 1674 +9

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

63 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua