Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua