thai73 1409 -9
seetronet 1562 +9

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2019

67 nước, 11 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ