Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

107 nước, 22 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ