Kiểu: Cờ úp, 21/2/2020

3 nước, 0 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua