Nguyenhoag 1378 -13
hungrom 1448 +13

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

57 nước, 7 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết