Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/9/2021

153 nước, 14 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua