TQz2 1477 +11
0564999959 1375 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

104 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua