voson95 1572 -21
LeVanSy 1459 +21

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

39 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ