Stay 1657 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

89 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua