Ken123 1559 -11
Kietlun 1661 +11

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

45 nước, 7 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ