Quân đen 0 0
tenten 1504 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

56 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua