Haisinh 1504 +12
Yen1 1407 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

18 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua