Tien3381 1693 +12

Kiểu: Cờ úp, 11/5/2022

70 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua