TrinhThu 1377 -17
LuanNim 1347 +17

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

37 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết