choibaisex 1368 +9
tuanvu87 1203 -9

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

32 nước, 2 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua