1967 1574 -15
asilpro88 1602 +15

Kiểu: Cờ úp, 4/8/2021

53 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua