Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

18 nước, 1 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ