TQz2 1502 +9
0564999959 1350 -9

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

78 nước, 4 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết